Od tygodnia bitcoin rosnie w siłę. W tym czasie kurs tej wirtualnej waluty wzrósł o ponad 20 proc. Tymaczem w Polsce 1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadza m.in. definicję waluty wirtualnej. Dzięki nowym przepisom obrót bitcoinem i innymi kryptowalutami będzie bardziej bezpieczny.

Od tygodnia bitcoin znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, sygnalizują analitycy easyMarkets. W tym czasie jego wartość podniosła się z niecałych 9,5 tys. USD (26 lutego rano) do ponad 11,5 tys. USD (5 marca rano).
Oznacza to wzrost na bardzo przyzwoitym poziomie 21 proc.

Co więcej, w porównaniu z dołkiem z 6 lutego najpopularniejsza kryptowaluta zyskała do tej pory niemal 89 proc. Jednak nadal kosztuje 15 proc. mniej niż na początku tego roku

.

Trudno ocenić, jak długo potrwa ten wzrostowy trend, ale o sile wirtualnych walut może świadczyć fakt, że nawet nieprzychylna wypowiedź przedstawiciela Banku Anglii, który wezwał do wprowadzenia surowszych regulacji na handel kryptowalutami, nie zaszkodziła bitcoinowi, podkreślają analitycy easyMarkets.

Waluty wirtualne regulowane przez prawo

1 marca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
W ustawie wskazano nową kategorię tzw. instytucji obowiązanych. Są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
1) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (w szczególności kryptowalutami) i prawnymi środkami płatniczymi oraz pomiędzy poszczególnymi walutami wirtualnymi,
2) pośrednictwa w wymianie walutami wirtualnymi,
3) prowadzenia rachunków dla klientów tzw. „hot wallets"/„online wallets".
Podmioty te będą mieć obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy obrocie walutami wirtualnymi oraz powiadamiania GIIF o okolicznościach, które sugerują podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Do GIIF będą też zgłaszane podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwami.

Definicja waluty wirtualnej

Ustawa wprowadza definicję waluty wirtualnej, która obejmuje zarówno tzw. kryptowaluty, jak i scentralizowane waluty wirtualne. Definicja ta bazuje w dużym stopniu na definicji stosowanej przez FATF oraz użytej w projekcie zmian dyrektywy (UE) 2015/849.

Kliknij w link niżej i przeczytaj!

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/handlujesz-bitcoinami-nie-unikniesz-podatku-a-fiskus-ma-teraz-na-ciebie-bata,12987559/

KBF ma stać się w przyszłości platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zwiększono zakres zadań KBF, działającego przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej, jako ciała opiniodawczo-doradczego oraz rozbudowano jego skład.

Nowe przepisy wyraźnie akcentują zasadę podejścia opartego na ocenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane. Określono kilka poziomów oceny ryzyka: na poziomie Komisji UE (wszystkich krajów Unii), na poziomie krajowym, danych instytucji obowiązanych oraz na poziomie klienta. Aby przygotować lub aktualizować krajową ocenę ryzyka GIIF będzie mógł żądać od instytucji obowiązanych przekazania przygotowanych przez nie ocen ryzyka oraz innych informacji, które mogą mieć wpływ na tę ocenę.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
CRBR to system teleinformatyczny, który będzie służyć przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych niektórych podmiotów (o charakterze korporacyjnym). Informacje zgromadzone w CRBR będą jawne. Oprócz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wpłynie to również na ochronę bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego przez zapewnienie im dostępu do informacji o potencjalnych kontrahentach. Zwiększy też m.in. kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie, w tym przez media i organizacje społeczne oraz przyczyni się do utrzymania zaufania do uczciwości transakcji finansowych oraz systemu finansowego.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uchwalona 1 marca br. z poprawkami przez Sejm, następnie trafi do Senatu.